White-fronted Parrot in Poroporo Tree

White-fronted parrot in poroporo tree
 Here are the last two photos of the parrots.

White-fronted Parrot in Poroporo Tree

Comments