Rainy Season Gorge at Rio Viejo, Puriscal

Rio Viejo, Puriscal, Costa Rica
Rainy Season Gorge, Rio Viejo